Obchodní podmínky

Tyto obchodn podmnky plat pro nkup v internetovm obchod provozovanm spolenost MOBILAND od 1.1. 2014.

Podmnky ble vymezuj a upesuj prva a povinnosti prodvajcho, kterm je spolenost MOBILAND, T.G.M. 1463, Kladno, 272 01, I: 67926746, kupujcho (zkaznk, spotebitel).

Veker smluvn vztahy jsou uzaveny v souladu s prvnm dem esk republiky. Je-li smluvn stranou spotebitel, d se vztahy neupraven obchodnmi podmnkami obanskm zkonkem (. 89/2012 Sb.) a zkonem o ochran spotebitele (. 634/1992 Sb.). Je-li smluvn stranou nikoli spotebitel, d se vztahy neupraven obchodnmi podmnkami obanskm zkonkem (. 89/2012 Sb.).

Vymezen pojm

Zkaznkem naeho internetovho obchodu je kupujc. Vzhledem k platn prvn prav se rozliuje kupujc, kter je spotebitelem a kupujc, kter spotebitelem nen.

Kupujc spotebitel nebo jen spotebitel je kad lovk, kter mimo rmec sv podnikatelsk innosti nebo mimo rmec samostatnho vkonu svho povoln uzavr smlouvu s podnikatelem nebo s nm jinak jedn.

Kupujc, kter nen spotebitel, je podnikatel. Za podnikatele se povauje tak kad osoba, kter uzavr smlouvy souvisejc s vlastn obchodn, vrobn nebo obdobnou innost i pi samostatnm vkonu svho povoln, poppad osoba, kter jedn jmnem nebo na et podnikatele

Kupn smlouva

Je-li kupujcm spotebitel, nvrhem k uzaven kupn smlouvy (nabdkou) je umstn nabzenho zbo dodavatelem na strnky, kupn smlouva vznik odeslnm objednvky kupujcmspotebitelem a pijetm objednvky dodavatelem. Toto pijet dodavatel neprodlen potvrd kupujcmu informativnm e-mailem na zadan e-mail, na vznik smlouvy vak toto potvrzen nem vliv. Vzniklou smlouvu (vetn dohodnut ceny) lze mnit nebo ruit pouze na zklad dohody stran nebo na zklad zkonnch dvod.

Ped zaslnm objednvky prodvajcmu je kupujcmu umonno zkontrolovat a mnit daje, kter do objednvky kupujc vloil, a to i s ohledem na monost kupujcho zjiovat a opravovat chyby vznikl pi zadvn dat do objednvky. Objednvku odele kupujc prodvajcmu kliknutm na tlatko Dokonit objednvku.

Nen-li kupujcm spotebitel, nvrhem na uzaven kupn smlouvy je odeslan objednvka zbo kupujcm a samotn kupn smlouva je uzavena momentem doruen zvaznho souhlasu prodvajcho kupujcmu s tmto jeho nvrhem.

Uzavenm kupn smlouvy kupujc stvrzuje, e se seznmil s tmito obchodnmi podmnkami, vetn reklamanho du, a e s nimi souhlas. Na tyto obchodn podmnky a reklaman d je kupujc dostatenm zpsobem ped vlastnm uskutennm objednvky upozornn a m monost se s nimi seznmit.

Bh lhty pro vyzen reklamac je pozastaven v ppad, e prodvajc neobdrel veker podklady potebn pro vyzen reklamace (sti zbo, jinch podklad apod.). Prodvajc je povinen si vydat doplnn podklad od kupujcho v nejkrat mon dob. Lhta je od tohoto data pozastavena a do dodn vydanch podklad kupujcm.

Prodvajc si mimo jin vyhrazuje prvo zruit objednvku nebo jej st ped uzavenm kupn smlouvy, na zklad dohody s kupujcm, v tchto ppadech: zbo se ji nevyrb nebo nedodv nebo se vraznm zpsobem zmnila cena dodavatele zbo. V ppad, e Kupujc zaplatil ji st nebo celou stku kupn ceny, bude mu tato stka pevedena zpt na jeho et nebo adresu a k uzaven Kupn smlouvy nedojde.

Na drky, kter jsou poskytovny zcela zdarma, nelze uplatovat jakkoliv prva spotebitele. Takov zbo spluje podmnky Darovac smlouvy a veker normy dle platn legislativy R.

Prva z vadnho plnn

Prva a povinnosti smluvnch stran ohledn prv z vadnho plnn se d pslunmi obecn zvaznmi pedpisy (zejmna ustanovenmi 1914 a 1925, 2099 a 2117 a 2161 a 2174 zkona . 89/2012 Sb., obanskho zkonku).

Prodvajc odpovd spotebiteli, e vc pi pevzet nem vady. Zejmna prodvajc odpovd spotebiteli, e v dob, kdy spotebitel vc pevzal,

 • m vc vlastnosti, kter si strany ujednaly, a chyb-li ujednn, takov vlastnosti, kter prodvajc nebo vrobce popsal nebo kter kupujc oekval s ohledem na povahu zbo a na zklad reklamy jimi provdn,
 • se vc hod k elu, kter pro jej pouit prodvajc uvd nebo ke ktermu se vc tohoto druhu obvykle pouv,
 • vc odpovd jakosti nebo provedenm smluvenmu vzorku nebo pedloze, byla-li jakost nebo proveden ureno podle smluvenho vzorku nebo pedlohy,
 • je vc v odpovdajcm mnostv, me nebo hmotnosti a
 • vc vyhovuje poadavkm prvnch pedpis.

Nem-li vc ve uveden vlastnosti, me spotebitel poadovat i dodn nov vci bez vad, pokud to nen vzhledem k povaze vady nepimen, ale pokud se vada tk pouze sousti vci, me spotebitel poadovat jen vmnu sousti; nen-li to mon, me odstoupit od smlouvy. Je-li to vak vzhledem k povaze vady nemrn, zejmna lze-li vadu odstranit bez zbytenho odkladu, m spotebitel prvo na bezplatn odstrann vady. Prvo na dodn nov vci, nebo vmnu sousti m spotebitel i v ppad odstraniteln vady, pokud neme vc dn uvat pro opakovan vskyt vady po oprav nebo pro vt poet vad. V takovm ppad m spotebitel i prvo od smlouvy odstoupit.

Neodstoup-li spotebitel od smlouvy nebo neuplatn-li prvo na dodn nov vci bez vad, na vmnu jej sousti nebo na opravu vci, me poadovat pimenou slevu. Spotebitel m prvo na pimenou slevu i v ppad, e mu prodvajc neme dodat novou vc bez vad, vymnit jej soust nebo vc opravit, jako i v ppad, e prodvajc nezjedn npravu v pimen dob nebo e by zjednn npravy spotebiteli psobilo znan obte.

Prvo z vadnho plnn kupujcmu nenle, pokud kupujc ped pevzetm vci vdl, e vc m vadu, anebo pokud kupujc vadu sm zpsobil.

Spotebitel je oprvnn uplatnit prvo z vady, kter se vyskytne u spotebnho zbo v dob dvaceti ty msc od pevzet.

Dal prva a povinnosti stran souvisejc s odpovdnost prodvajcho za vady me upravit reklaman d prodvajcho.

Prvo Spotebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupn smlouva uzavena pomoc prostedk komunikace na dlku (v internetovm obchod), m spotebitel v souladu s 1829 odst. 1 obanskho zkonku prvo bez udn dvodu odstoupit od smlouvy do 14 dn od pevzet zbo (v ppad, e pedmtem kupn smlouvy je nkolik druh zbo nebo dodn nkolika st, b tato lhta ode dne pevzet posledn dodvky zbo). Odstoupen od kupn smlouvy mus bt prodvajcmu odeslno ve lht uveden v pechoz vt.

V ppad, e si spotebitel peje dle pedchozho odstavce odstoupit od smlouvy ve lht 14 dn, kontaktuje prodvajcho a nejlpe psemn uvede, e odstupuje od smlouvy ideln s uvedenm sla objednvky, data nkupu a sla tu pro vrcen penz. Pozn.: Penze je mon vrtit t v hotovosti v uveden provozovn.

Pro odstoupen od kupn smlouvy me spotebitel vyuit t vzorov formul poskytovan prodvajcm, jen tvo plohu tchto obchodnch podmnek. Odstoupen od kupn smlouvy me spotebitel zaslat mimo jin na adresu provozovny prodvajcho i na adresu elektronick poty prodvajcho mobiland.gsm@seznam.cz

V ppad, e kupujc dle pechozch odstavc odstoup od smlouvy, vrt prodvajc penn prostedky pijat od kupujcho (krom stky pedstavujc dodaten nklady na dodn zbo vznikl v dsledku kupujc zvolenho zpsobu dodn zbo, kter je jin ne nejlevnj zpsob standardnho dodn zbo nabzen prodvajcm) do 14 dn od odstoupen od kupn smlouvy kupujcm, a to stejnm zpsobem, jakm je prodvajc od kupujcho pijal, pokud kupujc neur jinak. Prodvajc je takt oprvnn vrtit plnn poskytnut kupujcm ji pi vrcen zbo kupujcm i jinm zpsobem, pokud s tm kupujc bude souhlasit a nevzniknou tm kupujcmu dal nklady. Odstoup-li kupujc od kupn smlouvy, prodvajc nen povinen vrtit pijat penn prostedky kupujcmu dve, ne mu kupujc zbo vrt nebo proke, e zbo prodvajcmu odeslal.

Ustanoven zkona o odstoupen od smlouvy ve lht 14 dn vak nelze chpat jako monost bezplatnho zapjen zbo. Spotebitel v ppad vyuit prva na odstoupen od smlouvy do 14 dn od pevzet plnn, mus prodvajcmu do 14 dn od odstoupen od smlouvy vydat ve, co na zklad kupn smlouvy zskal. Pokud to ji nen dobe mon (nap. v mezidob bylo zbo znieno nebo spotebovno), mus spotebitel poskytnout penitou nhradu jako protihodnotu toho, co ji neme bt vydno. Pokud je vrcen zbo pokozeno jen sten, me prodvajc uplatnit na spotebiteli prvo na nhradu kody a zapost svj nrok na vrcenou kupn cenu. Prodvajc je v takovm ppad povinen vzniklou kodu prokzat. Prodvajc spotebiteli v takovm ppad vrac jen takto snenou kupn cenu.

Na kupn cenu, kter m bt kupujcmu vrcena, me prodvajc zapost sv skuten vynaloen nklady spojen s vrcenm zbo.

Prvo na odstoupen od smlouvy spotebitel v souladu s ustanovenm 1837 obanskho zkonku nem zejmna, v ppad smluv:

 • o poskytovn slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozm vslovnm souhlasem ped uplynutm lhty pro odstoupen od smlouvy a podnikatel ped uzavenm smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovm ppad nem prvo na odstoupen od smlouvy,
 • o dodvce zbo nebo sluby, jejich cena zvis na vchylkch finannho trhu nezvisle na vli podnikatele a k nmu me dojt bhem lhty pro odstoupen od smlouvy,
 • o dodvce zbo, kter bylo upraveno podle pn spotebitele nebo pro jeho osobu,
 • o oprav nebo drb proveden v mst urenm spotebitelem na jeho dost; to vak neplat v ppad nslednho proveden jinch ne vydanch oprav i dodn jinch ne vydanch nhradnch dl,
 • uzavran na zklad veejn draby podle zkona upravujcho veejn draby, nebo
 • o dodn digitlnho obsahu, pokud nebyl dodn na hmotnm nosii a byl dodn s pedchozm vslovnm souhlasem spotebitele ped uplynutm lhty pro odstoupen od smlouvy a podnikatel ped uzavenm smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovm ppad nem prvo na odstoupen od smlouvy

Dal informace k odstoupen spotebitele ve 14 denn lht jsou k dispozici na internetovch strnkch www.mobilandkladno.cz v sekci "reklaman d"

Prodvajc si vyhrazuje prvo na zruen objednvky u zbo oznaenho popisem Momentln nedostupn v ppad, e zbo ji nen mon dodat ani nahradit jinm modelem nebo pokud se jeho cena vrazn zmnila a zkaznk toto ped samotnm vznikem kupn smlouvy neakceptuje. Prodvajc zkaznka o tto situaci informuje. Byla-li st nebo cel objednvka uhrazena, budou zkaznkovi penze vrceny na et.

Ochrana osobnch daj

Informace o zkazncch jsou uchovvny v souladu s platnmi zkony esk republiky, zejmna se zkonem o ochran osobnch daj . 101/2000 Sb. ve znn pozdjch dodatk a pedpis. Kupujc uzavenm smlouvy souhlas se zpracovnm a shromaovnm svch osobnch daj v databzi prodvajcho po spnm splnn smlouvy a to a do doby jeho psemnho vyjden nesouhlasu s tmto zpracovnm.

Kupujc m prvo pstupu ke svm osobnm dajm, prvo na jejich opravu vetn dalch zkonnch prv k tmto dajm. Osobn daje je mono na zklad psemn dosti zkaznka odstranit z databze. Osobn daje zkaznk jsou pln zabezpeeny proti zneuit. Osobn daje zkaznk dodavatel nepedv dn dal osob. Vjimku pedstavuj extern dopravci, kterm jsou osobn daje zkaznk pedvny v minimlnm rozsahu, kter je nutn pro doruen zbo.

Jednotliv smlouvy jsou po svm uzaven provozovatelem archivovny, a to ve form elektronick a jsou pstupn pouze provozovateli obchodu.

Zptn odbr elektrospotebi

Prodvajc zajiuje zptn odbr elektrozazen z domcnost a oddlen sbr elektroodpadu, bateri a akumultor, v souladu s pslunmi prvnmi pedpisy. Zkaznk je oprvnn odevzdat star elektrozazen pi nkupu novho obdobnho elektrozazen, nebo bateri i akumultor na prodejn prodvajcho

Zkaznk je dle oprvnn odevzdat elektrozazen, elektroodpad i baterie nebo akumultory na sbrnch mstech spolenosti RETELA, s.r.o. uvedench na jejch webovch strnkch. Na tchto strnkch jsou rovn uvedeny negativn inky ltek pouvanch v baterich nebo akumultorech, dle grafick symboly pro oddlen sbr, informace o provdn oddlenho sbru a jeho vznamu. Zkaznk je tak oprvnn vrtit elektrozazen, elektroodpad i baterie nebo akumultory ve sbrnch urench ke sbru uvedenho odpadu v pslun obci.

Elektrozazen, elektroodpad, baterie ani akumultory nesm bt odstraovny spolu se smsnm odpadem, ale mus bt odkldny na mstech k tomu urench, tj. ve sbrnch dvorech nebo mstech jejich zptnho odbru, nap. na mstech uvedench ve. Uveden zazen a odpady budou dle vyuity k vrob novch zazen. Nebezpen a kodliv ltky z tchto zazen a odpad mohou pokodit ivotn prosted i lidsk zdrav.

Nklady na pouit komunikanch prostedk na dlku

Kupujc souhlas s pouitm komunikanch prostedk na dlku pi uzavrn kupn smlouvy. Nklady vznikl kupujcmu pi pouit komunikanch prostedk na dlku v souvislosti s uzavenm kupn smlouvy (nklady na internetov pipojen, nklady na telefonn hovory) si hrad kupujc sm.

Zvren ustanoven

Vyizovn stnost spotebitel zajiuje prodvajc prostednictvm elektronick adresy info@mobilandkladno.cz. Informaci o vyzen stnosti kupujcho zale prodvajc na elektronickou adresu kupujcho.

Prodvajc je oprvnn k prodeji zbo na zklad ivnostenskho oprvnn. ivnostenskou kontrolu provd v rmci sv psobnosti pslun ivnostensk ad. Dozor nad oblast ochrany osobnch daj vykonv ad pro ochranu osobnch daj. esk obchodn inspekce vykonv ve vymezenm rozsahu mimo jin dozor nad dodrovnm zkona . 634/1992 Sb., o ochran spotebitele, ve znn pozdjch pedpis.

Tyto obchodn podmnky plat ve znn uvedenm na internetovch strnkch prodvajcho, v den uzaven kupn smlouvy. Objednvka spotebitele je po svm potvrzenm jako uzaven smlouva mezi kupujcm a prodvajcm archivovna za elem jejho splnn a dal evidence a jej stav je pstupn kupujcmu. Smlouvu lze uzavt v eskm jazyce, ppadn i v jinch jazycch, pokud to nebude dvodem nemonosti jejho uzaven. Nkupem zkaznk souhlas se zaslnm obchodnch sdlen.

Tyto obchodn podmnky spotebiteli umouj jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzaven kupn smlouvy kupujc pijm veker ustanoven obchodnch podmnek ve znn platnm v den odesln objednvky vetn ceny objednanho zbo uvedenou v potvrzen objednvce, nebylo-li v konkrtnm ppad prokazateln dohodnuto jinak.

Tyto podmnky nabvaj innosti dne 1. ledna 2014

Aligator Aligator
Apple Apple
CPA CPA
Huawei Huawei
Mobiola Mobiola
myPhone myPhone
Nokia Nokia
Samsung Samsung
Xiaomi Xiaomi
Nramky a Hodinky Nramky a Hodinky
Infolinka
+420 721 66 25 25
+420 777 14 25 25
(Po-PÁ 9:00-17:30)
Reklama
Nekteré naše zboží může být určeno pro trh EU.
Některé telefony v naší nabídce mohou pocházet z dovozu, nemusí být tedy určeny vždy pro český trh. Záruční doba je vždy 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny zboží platí pouze pro náš internetový obchod, v kamenném obchodě se mohou ceny lišit. (c) 2015 - Všechna práva vyhrazena.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
NOKIA  |  SAMSUNG  |  NOKIA  |  APPLE IPHONE