Reklamační řád
Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, které bylo zakoupeno prostřednictvím zásilkového obchodu firmy Mobiland... Reklamační doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu při prodeji. Zboží je dodáváno se zárukou uvedenou v záručním listu. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vadu, musí tyto skutečnosti sdělit písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu a to nejpozději do 3 dnů od převzetí zboží. Zákazník může toto sdělení vyjádřit telefonicky na tel.č. +420 721 66 25 25, +420 777 14 25 25 nebo emailu info@mobilandkladno.cz.

Reklamaci uplatňujte u nás na prodejně. Reklamace přijímáme buď osobně nebo ji můžete zaslat poštou. K reklamaci přikládejte vždy platný záruční list, popis závady, ev. vyplněný reklamační formulář (zde). (Pokud máte k reklamaci pouze příslušenství a máte jistotu, že závada je určitě v daném výrobku, můžete nám zaslat pouze ono příslušenství a telefon si ponechat). Zákazník může žádat o výměnu věci v případě, že jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc byla řádně užívána jako věc bez vady. Nebo jde-li o vadu odstranitelnou, ale kupující nemůže řádně užívat věc z důvodu, že se u věci vyskytla stejná vada po jejích alespoň dvou předchozích opravách. V obou případech nutno předložit s reklamovanou věcí doklad o nákupu, záruční list reklamovaného výrobku. Reklamace včetně odstranění vady se vyřizuje v zákonné lhůtě bez zbytečného odkladu, pokud se prodávající nedohodne se spotřebitelem na lhůtě delší.


Záruka se nevztahuje na vady způsobené
 • hrubým zacházením, vniknutím cizích látek do přístroje, mechanickým poškozením způsobeným uživatelem, nevhodným skladováním nebo provozováním v agresivním prostředí
 • neoprávněným, či neodborným zásahem do přístroje a to i včetně zásahu do software, přičemž za oprávněný zásah je považován pouze zásah provedený výhradně servisem, u kterého je možné uplatnit záruční list dodaný s přístrojem
 • neodborným použitím (tj. v rozporu s návodem k obsluze), nedodržením správného způsobu používání a údržby výrobku, použitím jiného, než výrobcem schváleného příslušenství nebo připojením na elektrický rozvod nesprávných parametrů
 • přírodními živly, neodvratitelnými událostmi či působením vyšší moci
 • vadnou, či nedostatečnou funkcí mobilního operátora

dále se záruka nevztahuje na případy, kdy:
 • důvodem nefunkčnosti přístroje je nesprávný postup při jeho instalaci
 • vada vznikla obvyklým opotřebením (kapacita baterie, stav krytů)
 • je nutné aktualizovat firmware telefonu z důvodu odstranění sw chyby předchozí verze nebo z důvodu změn v parametrech sítě mobilního operátora
 • skladováním mimo rozsah teplot -25°C až 55°C v případě přístroje 0°C až 45°C u baterie
 • jsou u přístroje poškozeny záruční pečeti
 • důvodem nefunkčnosti některých služeb operátora (typicky wap, mms) je nesprávné nebo neúplné nastavení parametrů telefonu, případně nepovolení zmíněných služeb operátorem.

 • Zákazník má právo si po uhrazení manipulačních poplatků souvisejících s neoprávněnou reklamací převzít zpět, případně využít placeného pozáručního servisu.
 • Příjem a výdej mobilních telefonů se řídí vnitřním řádem prodejny. Po dohodě je možné prodloužení reklamační lhůty maximálně však na 60 dní.
 • V případě nezáruční opravy se může konečná cena lišit max. o 10%, pokud v průběhu opravy nedojde ke zjištění jiných závad než byly uvedené v reklamačním protokolu).
 • V případě, kdy zákazník požaduje opravu telefonu po zásahu kapalinou, bude tato prováděna výhradně jako nezáruční, nemůže být brán zřetel na další případné vady a takový telefon bude nadále považován za nefunkční a na přístroj, ani opravu nebude poskytnuta záruka.
 • Zákazník má právo požadovat zaslání reklamovaného telefonu poštou.
 • Omlouváme se, ale bohužel neručíme za data ve Vašem telefonu, pokud jejich záloha a obnova není výslovně předmětem placené zakázky.
 • Pokud si zákazník nevyzvedne opravený telefon do měsíce po ukončení opravy bude mu účtováno skladné a to ve výši 10,- Kč denně, pokud si jej nevyzvedne do tří měsíců může být telefon prodán.

Jak postupovat, kdy zakoupené zboí pro vás není to pravé a chcete ho vrátit v zákonné 14denní lht?

V pípad, e jste spotebitel, máte dle § 1829 obanského zákoníku (zákon . 89/2012 Sb.) právo zakoupené zboí vrátit bez udání dvodu, a to do 14 kalendáních dn od data pevzetí zboí. Nárok máte i v pípad, e objednávku uiníte po internetu s osobním odbrem na naší kamenné prodejn.

V pípad, e nejste spotebitel, tedy zboí nakupujete v rámci své obchodní i podnikatelské innosti (o em rozhoduje uvedení I v objednávce), právo na odstoupení vám nevzniká, nebo zákon tuto monost neuvádí.

Kde zboí vrátit

Zboí mete vrátit na naší provozovn

Své právo na vrácení zboí mete uplatnit také písemn, a to odstoupením od smlouvy a zasláním zboí na adresu:

MOBILAND, T.G.M. 1463
Kladno, 272 01

Vracené zboí prosíme dobe zabalte, aby nedošlo k jeho poškození bhem pepravy.

Prosíme, uvete zboí pokud mono do pvodního stavu, pedejdete tím monému sníení vrácené ástky o náklady vynaloené na uvedení zboí do pvodního stavu.

Peníze za zboí Vám zašleme na Váš bankovní úet co nejdíve, nejpozdji do 14 dn od dn od odstoupení od smlouvy, ne však díve ne dojde k doruení vraceného zboí zpt na naše reklamaní oddlení ( pípadn ne prokáete, e vrácené zboí nám ji bylo odesláno). Náklady na vrácení zboí jsou v tomto pípad na stran kupujícího.

V obou pípadech pilote formulá odstoupení spotebitele od kupní smlouvy do 14ti dn. ZDE

Je dobré vdt

Obal není nutný

Obal není pedmtem koup ani souástí koupené vci. I pesto máme právo na náhradu skuten vynaloených náklad spojených s vrácením zboí. Tyto náklady jsou vdy individuáln posouzeny a jako takové jsou poté zákazníkovi naútovány a zapoteny s ástkou za vrácené zboí.

Zboí si mete vyzkoušet

Nemlo by však dojít k jeho zjevnému opotebení. Zboí me být pouito, ale je teba myslet na náklady, které budeme mít s uvedením zboí do pvodního stavu a které mohou být poadovány k úhrad.

Útování tchto poplatk pedejdete, pokud zboí uvede do pvodního stavu sami (oištní, zkompletování, správné zabalení apod.) S ohledem na rznorodost zboí je kadý pípad odstoupení od smlouvy ešen individuáln.

Dodrení 14denní lhty

Pro dodrení lhty je rozhodující, kdy je odstoupení od smlouvy odesláno. Lhta pro odstoupení se tak povauje za zachovanou, pokud spotebitel v jejím prbhu odešle podnikateli oznámení, e od smlouvy odstupuje.

Lhta pro odstoupení od smlouvy trvá 14 kalendáních dn, nikoliv pracovních, a zaíná bet následující kalendání den po pevzetí zboí spotebitelem (nap. pevezme-li si zákazník zboí v pátek, doba pro odstoupení se poítá od soboty vetn).

Odstoupení od smlouvy mete zaslat elektronicky prostednictvím vyplnného fromuláe „odstoupení spotebitele od kupní smlouvy do 14ti dn“ na náš email: mobiland.gsm@seznam.cz

V co nejkratším termínu od zaslání tohoto odstoupení je poteba, abyste nám pedali zakoupené zboí.

V tomto pípad nevzniká právo na proplacení nezbytných náklad spojených s pepravou zboí k prodávajícímu.

Jaké dokumenty piloit?

Ke vrácenému zboí doporuujeme vdy piloit dokument (záruní list, paragon, faktura), který potvrdí, e jste zboí zakoupili u nás a usnadní nám identifikaci daného zboí a poadavku.

Jaké zboí nelze vrátit vbec?

Ze zákona spotebitel neme odstoupit zejména od smlouvy:

 • poskytování slueb, jestlie byly splnny s jeho pedchozím výslovným souhlasem ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel ped uzavením smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovém pípad nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • dodávce zboí nebo sluby, jejich cena závisí na výchylkách finanního trhu nezávisle na vli podnikatele a k nmu me dojít bhem lhty pro odstoupení od smlouvy,
 • dodání alkoholických nápoj, je mohou být dodány a po uplynutí ticeti dn a jejich cena závisí na výchylkách finanního trhu nezávislých na vli podnikatele,
 • dodávce zboí, které bylo upraveno podle pání spotebitele nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboí, které podléhá rychlé zkáze, jako i zboí, které bylo po dodání nenávratn smíseno s jiným zboím,
 • oprav nebo údrb provedené v míst ureném spotebitelem na jeho ádost; to však neplatí v pípad následného provedení jiných ne vyádaných oprav i dodání jiných ne vyádaných náhradních díl,
 • dodávce zboí v uzaveném obalu, které spotebitel z obalu vyal a z hygienických dvod jej není moné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo poítaového programu, pokud porušil jejich pvodní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo asopis,
 • ubytování, doprav, stravování nebo vyuití volného asu, pokud podnikatel tato plnní poskytuje v ureném termínu,
 • uzavírané na základ veejné draby podle zákona upravujícího veejné draby, nebo
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosii a byl dodán s pedchozím výslovným souhlasem spotebitele ped uplynutím lhty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel ped uzavením smlouvy sdlil spotebiteli, e v takovém pípad nemá právo na odstoupení od smlouvy.

Výjimkou jsou pípady, kdy je odstoupení od smlouvy výslovn ujednáno.

Struný pehled na závr

 • Od kupní smlouvy je moné odstoupit do 14 kalendáních dn.
 • Lhta 14 dn zaíná bet následující kalendání den po pevzetí zboí.
 • Koní-li lhta o víkendu nebo ve svátek, jako poslední den lhty je brán nejbliší následující pracovní den.
 • Odstoupení od kupní smlouvy musí být dodavateli odesláno nejpozdji v poslední den 14denní lhty.
 • Zboí me být po dohod vráceno i pozdji.
 • Rozbalením ani pouitím zboí nezaniká právo na odstoupení od smlouvy bez udání dvodu. Výjimku tvoí nap. audio a video nosie.
 • Zboí nemusí být vráceno v originálním obalu, avšak dodavatel má právo na úhradu náklad spojených s uvedením zboí do pvodního stavu.
 • Je moné vrátit i zboí pouité, avšak dodavatel má opt právo na úhradu náklad spojených s uvedením zboí do pvodního stavu. Tyto náklady mohou teoreticky dosáhnout i plné ceny zboí.
 • Peníze vrátíme nejpozdji do 14 kalendáních dn od odstoupení od smlouvy, ne však díve, ne obdríme vracené zboí (pípadn ne prokáete, e vracené zboí nám ji bylo odesláno).
Aligator Aligator
Apple Apple
CPA CPA
Mobiola Mobiola
myPhone myPhone
Nokia Nokia
Samsung Samsung
Xiaomi Xiaomi
Nramky a Hodinky Nramky a Hodinky
Infolinka
+420 721 66 25 25
+420 777 14 25 25
(Po-PÁ 9:00-17:30)
Reklama
Nekteré naše zboží může být určeno pro trh EU.
Některé telefony v naší nabídce mohou pocházet z dovozu, nemusí být tedy určeny vždy pro český trh. Záruční doba je vždy 24 měsíců. Ceny jsou uvedeny včetně DPH.
Ceny zboží platí pouze pro náš internetový obchod, v kamenném obchodě se mohou ceny lišit. (c) 2015 - Všechna práva vyhrazena.
Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů.
NOKIA  |  SAMSUNG  |  NOKIA  |  APPLE IPHONE